ENG

logo

facebook

ZAHRANIČNÉ VZŤAHY


ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

RÚZ využíva pôsobenie svojich zástupcov v svetovo uznávaných medzinárodných organizáciách a inštitúciách k presadzovaniu svojich postojov a získavaniu odbornej argumentácie. Členstvo v medzinárodných organizáciách výrazne prispieva k napĺňaniu našich cieľov a k ochrane spoločných záujmov členov. Na nadnárodnej úrovni aktívne spolupracujeme nielen s orgánmi Európskej únie, ale aj s úniou európskych priemyselných a zamestnávateľských zväzov BUSINESSEUROPE.

Logo projektu

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE je reprezentatívna organizácia európskych zamestnávateľov so sídlom v Bruseli, združujúca 41 zamestnávateľských organizácií v rámci Európskej únie. BUSINESSEUROPE reprezentuje spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k inštitúciám EÚ, podieľa sa na dialógu medzi sociálnymi partnermi a poskytuje svojim členom informácie, expertné štúdie, prijaté stanoviská a koná v záujme ich podpory.

RÚZ je ako jediná zamestnávateľská organizácia zo Slovenska od roku 2010 riadnym členom BUSINESSEUROPE. RÚZ tu má zastúpenie vo výboroch a pracovných skupinách prostredníctvom svojich expertov, pracovníci sekretariátu RÚZ pôsobia vo Výbore stálych zástupcov a Rade výkonných riaditeľov. Prezident RÚZ je členom Rady prezidentov BUSINESSEUROPE.

Logo projektu

BIAC/OECD (Business and Industry Advisory Committee to the OECD)

BIAC je poradný výbor OECD, ktorý združuje najvýznamnejšie priemyselné a zamestnávateľské zväzy z každej z 34 členských krajín OECD. Prostredníctvom 31 stálych výborov a pracovných skupín pokrýva všetky oblasti ekonomickej politiky OECD. Počnúc rokom 2008 začali experti RÚZ pôsobiť v orgánoch (výbory a pracovné skupiny) OECD-BIAC a od roku 2010 pôsobí zástupca RÚZ ako podpredseda Výboru BIAC pre lepšiu reguláciu.

Logo projektu

IOE (International Organization of Employers)

IOE je medzinárodná organizácia zamestnávateľov pri Medzinárodnom úrade práce so sídlom v Ženeve, ktorá obhajuje záujmy zamestnávateľov v oblasti práce a sociálnych záležitostí a pomáha presadzovať záujmy zamestnávateľov vo vzťahu k Medzinárodnej organizácii práce a národným vládam.

Logo projektu

SVETOVÁ BANKA - SIEŤ PSLO

RÚZ je prostredníctvom svojho zástupcu členom svetovej siete Private Sector Liaison Officers, ktorá slúži ako styčný bod medzi Svetovou Bankou a podnikateľskou sférou v jednotlivých krajinách.

Ďalšie medzinárodné inštitúcie, v ktorých má RÚZ svojich zástupcov:

  • Poradný výbor Európskej komisie pre rodovú rovnosť
  • Poradný výbor Európskej komisie pre Európsky sociálny fond
  • Poradný orgán pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  • Riadiaci výbor Agentúry pre BOZP
  • Poradný výbor pre životné prostredie v rámci Európskeho úradu pre normalizáciu
  • Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok
  • Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania