ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

06 I Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou

Ak zamestnávateľ získa osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Zamestnávateľ a stredná odborná škola môžu uzatvoriť viacero zmlúv o duálnom vzdelávaní s rôznymi partnermi.


Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje:


a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) identifikačné údaje strednej odbornej školy,
c) záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť,
d) záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
e) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,
f) počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
g) formu praktického vyučovania,
h) miesto výkonu praktického vyučovania,
i) počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
j) počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva

1. majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo
2. potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,

k) počet inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
l) časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
m) spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
n) spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,
o) spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
p) spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,
q) hmotné zabezpečenie žiaka,
r) finančné zabezpečenie žiaka,
s) spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške,
t) spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
u) dobu, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvára,
v) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
w) dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.


Súčasťou zmluvy o duálnom vzdelávaní je:


a) majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,
c) inštruktorov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju možno ukončiť písomnou výpoveďou z dôvodov podľa § 16 ods. 5 alebo ods. 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.


Zamestnávateľ môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak


a) samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podľa § 31 ods. 2,
b) stredná odborná škola prestala spĺňať podmienky určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie,
c) stredná odborná škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,
d) stredná odborná škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo
e) stredná odborná škola opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.


Stredná odborná škola môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak


a) zriaďovateľ rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednej odbornej školy,
b) zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. a) a zamestnávateľ nepožiadal o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14,
c) zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu alebo
d) zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.


Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní zo strany zamestnávateľa, teoretické vyučovanie žiakov zabezpečí iná stredná odborná škola,


a) s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo
b) ktorú určí príslušný samosprávny kraj po dohode so zamestnávateľom.

Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní zo strany školy, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo v dielni. Ak stredná odborná škola nemá dielňu spĺňajúcu požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola, ktorú určí samosprávny kraj.


Práva a povinnosti zo zmluvy o duálnom vzdelávaní prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.

Povinnosťou zamestnávateľ je najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.

 

Súbory NA STIAHNUTIE

Vzor zmluva
Vzor zmluva prílohy