ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

09 I Úprava školského vzdelávacieho programu podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov

Obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania určujú vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor alebo učebný odbor a vzorové učebné osnovy pre jednotlivé odborné predmety príslušného študijného odboru alebo učebného odboru vypracúva ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s vecne príslušnou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo učebnému odboru. Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom je upravená vo Vyhláške č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.

Vzorový učebný plán určuje vyučovacie predmety všeobecného vzdelávania, teoretického odborného vzdelávania a praktického vyučovania a celkový týždenný počet vyučovacích hodín pre jednotlivé predmety daného študijného odboru alebo učebného odboru rozpracovaný podľa jednotlivých ročníkov a celkový počet vyučovacích hodín za štúdium podľa vyučovacích predmetov.


Vzorový učebný plán:


a) učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 80 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
b) učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 60 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
c) študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
d) študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín.

Vzorová učebná osnova vymedzuje ciele, obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé odborné predmety podľa vzorového učebného plánu príslušného študijného odboru alebo učebného odboru.

Štátne vzdelávacie programy