SVK

logo

facebook

AKTIVITY


INŠTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SYSTÉM ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE, ktoré je hlavnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, sa vykonáva u zamestnávateľa pod vedením inštruktora alebo majstra odbornej výchovy. 
 
INŠTRUKTOR ako vzdelávajúca osoba, je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môže pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov. Prípravu inštruktorov, ktorá je základným predpokladom úspešnosti odborného vzdelávania a prípravy u zamestnávateľov, zabezpečuje stavovská alebo profesijná organizácia. 
 
Podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí mať inštruktor potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou.
 
Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť poskytované v systéme duálneho vzdelávania alebo v systéme školského vzdelávania. Miestom, na ktorom žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora je v systéme duálneho vzdelávania pracovisko praktického vyučovania a v systéme školského vzdelávania pracovisko zamestnávateľa. 
 
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA budú inštruktori pripravovaní prostredníctvom lektorov. Forma prípravy inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania sa pripravuje.
 
V SYSTÉME ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA zodpovedá za celé odborné vzdelávanie a prípravu vrátane praktického vyučovania stredná odborná škola, ktorá rozhoduje o výbere zamestnávateľa pre poskytovanie praktického vyučovania a o výbere žiakov bez učebnej zmluvy, ktorí sa zúčastnia praktického vyučovania u zamestnávateľa na pracovisku zamestnávateľa. Prípravu inštruktorov, pod vedením ktorých vykonáva žiak praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania, môže na základe splnomocnenia od stavovskej alebo profesijnej organizácie vykonávať stredná odborná škola, ktorá má uzatvorenú so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania. 
 
CERTIFIKÁT INŠTRUKTORA je potvrdením o absolvovaní prípravy inštruktora v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a obsahuje aj zameranie prípravy inštruktora a oprávnenie inštruktora vykonávať praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania. Certifikát inštruktora pre systém školského vzdelávania sa vydáva s platnosťou na dobu 7 rokov. 
 
Certifikát inštruktora pre systém školského vzdelávania platí iba pre poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania, nakoľko jeho príprava nie je zameraná na vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy, podľa ktorých poskytuje praktické vyučovanie zamestnávateľ na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 
 
Certifikát inštruktora pre systém školského vzdelávania vydáva na základe splnomocnenia od stavovskej alebo profesijnej organizácie stredná odborná škola, vykonávajúca prípravu inštruktora. Zároveň zasiela 2 krát ročne zoznam vydaných certifikátov stavovskej alebo profesijnej organizácii. Evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní prípravy inštruktora vedie stavovská alebo profesijná organizácia.
 
METODICKÝ POKYN MP-01-2016 „Zabezpečenie prípravy inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku zamestnávateľa (systém školského vzdelávania)“ upravuje zabezpečenie prípravy inštruktorov a je určený pre všetky stavovské a profesijné organizácie s vecnou pôsobnosťou k jednotlivým skupinám odborov vzdelávania podľa prílohy č. 7 k vyhláške č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.