ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Starnúca spoločnosť je hlavnou príčinou nedostatku pracovných síl

16.01.2020

Podľa nedávnej štúdie OECD obyvateľstvo Slovenska, podobne ako všetky členské štáty EÚ starne. Starnutie spoločnosti ovplyvňuje udržateľnosť dôchodkových a sociálnych systémov ako aj hospodársky rast v krajine. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) by aktívne starnutie mohlo byť kľúčom k vyváženiu demografických výziev. Aktívne starnutie je celoživotný proces založený na inkluzívnom trhu práce a udržateľnej zamestnateľnosti jednotlivcov. Na dosiahnutie aktívneho starnutia je potrebná koordinovaná vzdelávacia a pracovná politika vrátane reformy systémov odbornej prípravy, zamestnávania jednotlivcov so zníženou schopnosťou pracovať a zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Starnutie populácie je v Európe všeobecným problémom. Podľa OECD je populácia staršia ako 65 rokov definovaná ako starnúca populácia. OECD skúma podiel starnúcej populácie a populácie v produktívnom veku. Na Slovensku to bolo 15,79% v roku 2018, no za posledných 8 rokov toto číslo stúplo vyše tri percentuálne body, čiže miera rastu je veľmi rýchla. Priemer EÚ je 19,85%. Starnutie spoločnosti zaťažuje najmä dnešných mladých ľudí, ktorí v budúcnosti pocítia väčšie sociálne rozdiely a nižšie dôchodky.
 
Rozdiely v oblasti odbornej prípravy, zamestnania a mzdy začínajú začiatkom kariéry mladých ľudí a sú do veľkej miery spojené s ich zručnosťami. Podľa údajov OECD je predpokladaná dĺžka života kvalifikovaných mužov o 8 rokov vyššia ako u nekvalifikovaných, zatiaľ čo kvalifikované ženy žijú o 4,6 roka dlhšie ako nekvalifikované ženy. Úroveň vzdelania ovplyvňuje aj ich zdravotný stav, jednotlivci s nízkou kvalifikáciou budú mať viac zdravotných problémov, takže budú vedieť pracovať a zarobiť menej. Nízko-kvalifikovaná žena zarobí počas kariéry o 17% menej ako vysokokvalifikovaná žena v dôsledku zdravotných problémov, zatiaľ čo nízko-kvalifikovaný muž zarobí o 33% menej ako vysoko kvalifikovaný muž. Ovplyvní to úroveň ich dôchodkov a ich vek odchodu do dôchodku, čo ešte viac zvýši nerovnosti v príjmoch. Preto rozvoj systému odbornej prípravy, ktorý uspokojuje potreby trhu práce, nie je len naliehavou potrebou zamestnávateľov, ale aj základom pre individuálne blaho.
 
OECD považuje inkluzívny trh práce za predpoklad aktívneho starnutia, podporu neaktívnych jednotlivcov v každom veku a životnom stave pri návrate na aktívny trh práce a podporu zodpovednosti jednotlivcov za udržanie ich zamestnateľnosti.
 
S cieľom znížiť sociálne výdavky a nedostatok pracovnej sily čoraz viac krajín podniká kroky na integráciu jednotlivcov so zníženou schopnosťou pracovať na trhu práce. Podľa Slovenského štatistického úradu je podiel ľudí so zníženou schopnosťou pracovať 8%, čo je priemerná hodnota v EÚ, avšak na Slovensku je zamestnaných iba 35 - 40%, zatiaľ čo v EÚ je to 47 -50%.
 
Európski sociálni partneri nastolili otázku aktívneho starnutia ako celoživotného procesu vo svojej autonómnej rámcovej dohode o „aktívnom starnutí a medzigeneračnom prístupe“. Signatárske strany (Businesseurope, SME United, CEEP a ETUC) povzbudzujú svojich členov (zamestnávateľské organizácie a odborové zväzy), aby preskúmali tieto problémy vo svojich krajinách a podnikli spoločné kroky na zvýšenie informovanosti o konkrétnych problémoch krajiny týkajúcich sa aktívneho starnutia, pretože ako aj podpora aktívneho starnutia v kolektívnych zmluvách na úrovni spoločností a odvetví.
 
Projekt AGEGAP pod vedením MGYOSZ, spolufinancovaný Európskou komisiou, spája sedem európskych organizácií zamestnávateľov v Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, na Slovensku a v Rumunsku s cieľom preskúmať rôzne aspekty medzigeneračných problémov a výziev. čeliť zamestnávateľom a zamestnancom na pracoviskách. Cieľom štúdie je predstaviť osvedčené postupy spoločnosti, kolektívne zmluvy a ďalšie formy spolupráce medzi zamestnávateľmi a odborovými zväzmi, ktoré podporujú aktívne starnutie prostredníctvom medzigeneračných riešení na pracovisku, ktoré prinášajú zapojenie zamestnancov.
Prieskum tejto štúdie je otvorený, organizátori vítajú a oceňujú všetky príspevky zamestnancov a vedenia (inštitút MGYOSZ a KOPINT –TÁRKI). Dokončenie prieskumu trvá približne 10 minút a je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://www.surveymonkey.com/r/73B88H8