ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov k regulácii umelej inteligencie (AI)

14.02.2020

My, dolupodpísaní zástupcovia asociácií a platforiem AI z krajín strednej a východnej Európy, plne podporujeme cieľ Európskej komisie rozvíjať spoločný prístup k príležitostiam a výzvam, ktoré prichádzajú spolu s rozvojom umelej inteligencie. Všetci sme si vedomí dôležitosti vytvárania základných zásad a hodnôt, na ktorých možno ďalej rozvíjať systémy umelej inteligencie a zároveň sa stať jedným zo svetových lídrov v tejto oblasti.

Sme presvedčení, že Európa disponuje odbornými znalosťami, vie sa plne chopiť tejto bezprecedentnej  príležitosti, a naše združenia sú pripravené podporiť EÚ v tomto úsilí. S každou novou príležitosťou však prichádzajú nové výzvy. Preto sme sa v rámci regiónu strednej a východnej Európy rohodli zjednotiť a napomôcť pri prekonávaní prekážok tým, že ponúkneme svoje názory a spätnú väzbu k diskutovaným témam. Týmto spoločným vyhlásením si dovoľujeme vyjadriť sa k niektorým z našich úvah o možnej budúcej regulácii AI.
 
1. Otázky, ktoré budeme musieť riešiť v prípade, že chceme úspešne riadiť túto oblasť, možno zodpovedať iba prostredníctvom dialógu medzi tvorcami politík, odborníkmi z oblasti AI, podnikmi a občianskou spoločnosťou. Existuje veľa oblastí, kde vďaka spolupráci dokážeme spoločne nájsť ten najlepší spôsob zodpovedného vývoja a využívania AI, ako oblasť spravodlivosti, bezpečnosti a zodpovednosti, ochrany údajov alebo vysvetliteľnosti.
 
2. Je nutné si uvedomiť súčasný, a pravdepodobne aj budúci pozitívny vplyv AI v oblasti hospodárstva členských štátov a Európy ako celku. Z tohto dôvodu by zákonodarné orgány mali byť nápomocné pri stimulácií jej širšieho prijatia, a vyhnúť sa takým regulačným opatreniam, ktoré by obmedzovali európske podniky a občanov v ich schopnosti plne využívať potenciál AI.
 
3. Ako predstavitelia európskeho odvetvia AI by sme považovali za veľmi prospešné, keby nám zo strany Európskej komisie boli poskytnuté usmerňujúce princípy týkajúce sa samoregulácie a koregulácie, keďže tieto by zohrávali dôležitú úlohu pri zodpovednom vývoji vyspelých technológií európskymi podnikmi.
 
4. V oblastiach vyžadujúcich si reguláciu je nutné najprv využiť množstvo už jestujúcich právnych predpisov týkajúcich sa vývoja technológií. Preto by bolo vhodné sa vyhnúť vytváraniu novej a zložitej legislatívy a ďalej budovať na základoch, ktoré sú k dipozícii.
 
5. Uvedomujeme si určité riziká spojené s používaním a vývojom AI. Napriek tomu sme presvedčení, že v tejto oblasti nemožno jednoducho použiť uniformitný typ regulácie. Namiesto vydania všeobecného zákazu používania AI v určitých oblastiach (napr. pri technológii rozpoznávania tváre), odporúčame prístup založený na vyhodnotení rizík, čo znamená odlišný súbor pravidiel pre rôzne druhy rizík tak, aby odrážali rozdiely pri ich použití. Mala by sa pritom zvážiť nielen možnosť vzniku škody alebo ujmy, ale aj pravdepodobnosť jej vzniku a rozsah možnej nápravy - a tiež ujmy pre spoločnosť z dôvodu nevyužívania AI. Necitlivá  a rozsiahla regulácia, vrátane vykonávania ex-ante auditu algoritmov a súborov ešte pred uvedením aplikácií AI na trh by mala nepriaznivý vplyv na inováciu v rámci EÚ a bránila by podnikom pri nasadzovaní aplikácií AI v Európe a to v oblastiach s vysokou hodnotou pre spoločnosť.
 
Využitie príležitostí súvisiacich s prínosom AI je nevyhnutným pre zabezpečenie európskej konkurencieschopnosti, a práve preto je našou povinnosťou chrániť našu vedeckú a podnikateľskú slobodu v súvislosti s inováciami v Európe. Ako zástupcovia obchodných združení a platforiem AI z krajín strednej a východnej Európy sa chceme konštruktívne zapájať do ďalších diskusií o regulácii odvetvia AI, a veľmi radi prispejeme našimi poznatkami a odbornými znalosťami pri navrhovaní kvalitných politík a zákonov, z ktorých by mali úžitok ako Európa, tak aj Európska spoločnosť.
 
Signatári