ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Snem RÚZ - tlačová správa

25.04.2018

Dňa 24. apríla 2018 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva presadzovanie oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Počas Snemu sa  uskutočnili aj voľby členov Prezídia a Dozornej rady RÚZ. Vo voľbách bol potvrdený doterajší prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga a za prvého viceprezidenta bol členmi zvolený Mário Lelovský. Predsedom Dozornej rady RÚZ zostáva Jozef Kožár. 
Na Sneme sa aktívne zúčastnili aj predstavitelia politického života, štátnych a vládnych inštitúcií , čo RÚZ vníma ako prejav záujmu o spoluprácu s touto najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciou. 
 
„Aj napriek pomerne turbulentnému vývoju, ktorým naša spoločnosť prechádza, RÚZ nepretržito a neúnavne presadzuje záujmy slovenských zamestnávateľov. So svojimi tridsiatimi zväzmi a dvadsiatimi piatimi individuálnymi členmi je RÚZ už 14. rok najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike, pričom pokrýva všetky segmenty hospodárstva,“ zhodnotil pôsobenie organizácie jej prezident Miroslav Kiraľvarga.   
„Republiková únia zamestnávateľov počas celej svojej existencie zostáva organizáciou zamestnávateľov, ktorá zotrváva na svojich princípoch bez ohľadu na fakt, aké je v danom momente zloženie vlády.  Kontinuálna transparentnosť a čitateľnosť v konaní je  neoceniteľnou devízou a v dlhšom časovom horizonte sa rozhodne vypláca. Stúpajúci  záujem o členstvo je toho dôkazom,“ povedal Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ. 
 
Zamestnávatelia sa na Sneme zároveň kriticky vyjadrili ku pokračujúcemu zhoršovaniu podmienok pre podnikanie. Podľa RÚZ kontinuálne narastá regulačná záťaž, ktorá vrátane daní a odvodov predstavuje 12 miliárd EUR ročne, pričom len samotná administratívna záťaž predstavuje 400 miliónov EUR ročne.  „Vláda namiesto podnikateľských balíčkov by mala prijať len jedno uznesenie, ktorým dostanú všetky ministerstvá za úlohu do niekoľkých mesiacov navrhnúť zrušenie polovice regulácií, ktoré sú v ich kompetencii. Rezorty, ktoré tak neučinia, budú čeliť sankcii prípadného zrušenia“, vyhlásil Ján Oravec, člen Prezídia RÚZ a dodáva: „Na prijímanie legislatívy, ktorá by zvyšovala finančné a administratívne náklady podnikania, by malo byť vyhlásené dočasné moratórium“.
 
Zamestnávatelia s veľkým znepokojením vnímajú nový fenomén v slovenskej politike – využívanie sociálnej legislatívy na konkurenčný boj medzi politickými stranami. Takzvaný sociálny balíček, opakovaná skokovitá valorizácia minimálnej mzdy, či povinné zverejňovanie ponúkaných miezd v pracovných inzerátoch sú príkladom takýchto opatrení, ktoré buď významne zvyšujú náklady zamestnávania, alebo zbytočne komplikujú podnikanie bez akéhokoľvek pozitívneho efektu na zamestnanca samotného.  RÚZ naďalej veľmi kriticky vníma pokračujúce selektívne zdaňovanie regulovaných subjektov, vrátane novej poistnej dane, čo je  v príkrom rozpore s deklarovanou snahou o skvalitňovanie podnikateľského prostredia a zabezpečenie rovnosti šancí. Za dlhodobo neriešený celospoločenský problém, ktorý v ostatných dňoch významne rezonuje v spoločnosti, považujú zamestnávatelia nízku vymožiteľnosť práva a korupciu. I preto  bude RÚZ naďalej pokračovať aktivitách v rámci iniciatívy Rule of Law. 
 
Osobitná diskusia na Sneme bola venovaná strategickým zámerom činnosti Republikovej únie zamestnávateľov na nadchádzajúce obdobie. Zamestnávatelia prehodnotili a schválili strategické zámery RÚZ vo forme programového dokumentu pod názvom „Konkurencieschopné Slovensko - Strategické zámery RÚZ na obdobie rokov 2018 – 2020“.
Dokument obsahuje kľúčové oblasti, v ktorých bude RÚZ presadzovať reformy s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a zamestnanosti na Slovensku. Reforma daňového a odvodového systému, odstránenie skrytého zdaňovania, prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, zavedenie systematického legislatívneho procesu a zníženia byrokracie, modernizácia pracovnej legislatívy, posilnenie aplikovaného výskumu a inovácií či transparentná regulačná politika v energetike sú oblasti, ktorým sa v nadchádzajúcich rokoch bude RÚZ venovať.  
 
Snem RÚZ zároveň odobril akčný dokument Plán činnosti na rok 2018 s výhľadom do roku 2019, ktorý pozostáva z troch oblastí:
(1) Prioritné ciele RÚZ s výhľadom na rok 2019, 
(2) Návrhy legislatívnych opatrení zaradených na rokovania HSR SR z pohľadu RÚZ a
(3) Návrhy bezprostredných zmien legislatívy na pomoc podnikateľskému prostrediu.
V rámci nich sa RÚZ bude zasadzovať najmä za: 
Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní. 
Rozšírenie elektronickej komunikácie firiem s Finančnou správou SR.
Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia.
Zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov.
Zvýšenie superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj na úroveň 100 %. 
 
Digitálna ekonomika a digitálna transformácia budú jednými z kľúčových tém RÚZ pre nadchádzajúce obdobie. RÚZ sa tejto téme venuje už dlhodobo a aktívne sa zapája i do prípravy podnikov na digitálnu transformáciu a ďalšie zmeny, ktoré prichádzajú vďaka fenoménu 4. priemyselnej revolúcie.  
„Pre zamestnávateľov bude dôležité vhodné nastavenie podpory transformácie na úrovni legislatívy, budovania ľudského kapitálu, inovácií služieb a produktov, či  celkovej digitalizácie odvetví“, uviedol Mário Lelovský, 1. viceprezident RÚZ.  
„Teší nás, že v oblasti implementácie digitálnych technológií a spoluvytváraní verejných politík  je RÚZ jednoznačným lídrom.“, uzatvára Mário Lelovský.  
 
Fotografie zo Snemu RÚZ nájdete na našej FB stránke na nižšie uvedenom odkaze:
 
Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, ktorej základným cieľom je chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov a zasadzovať sa za zlepšenie podnikateľského prostredia v SR. RÚZ je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR a je ako jediná zamestnávateľská organizácia zo Slovenska riadnym členom BUSINESSEUROPE, Únie európskych priemyselných a zamestnávateľských zväzov so sídlom v Bruseli. Tento rok si RÚZ pripomenula 14. výročie svojej činnosti v prospech rozvoja podnikateľského prostredia.
 
Viac informácií o RÚZ nájdete na: www.ruzsr.sk a www.facebook.com/ruzsr