ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Slovenskí zamestnávatelia vítajú prijatie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vyzývajú vládu SR k prijatiu národného plánu, ktorý zabezpečí skutočnú obnovu národného hospodárstva a k zvýšeniu odolnosti Slovenska voči budúcim krízam

18.02.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú prijatie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Úniou schválené prostriedky môžu pomôcť Slovensku zmierniť negatívny dopad pandémie COVID-19 a firmy preto vyzývajú vládu SR, aby čím skôr pripravila národný plán, ktorý musí byť výsledkom konzultácie aj s zástupcami zamestnávateľov.  

Dňa 11.2. 2021 schválil Európsky parlament a Rada EÚ nariadenie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Poskytne sa ním 672,5 miliardy EUR vo forme grantov a úverov na verejné investície a reformy v členských štátoch s cieľom pomôcť riešiť vplyv pandémie COVID-19, podporiť zelenú a digitálnu transformáciu a posilniť odolnosť jednotlivých krajín v budúcnosti. Zamestnávatelia združení v RÚZ vítajú tento krok Európskej únie a vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby začala intenzívne pracovať na čo najskoršom schválení plánu Európskou komisiou, ešte pred finálnym termínom, ktorým je 30.apríl 2021. 13% z celkového balíka totiž môže byť čerpaných už cez leto, čo pre pandémiou zdecimovanú ekonomiku môže predstavovať významný impulz.

Zamestnávatelia zároveň deklarujú, že sú pripravení poskytnúť vlastné odborné kapacity pri príprave finálneho znenia národného Plánu podpory obnovy a odolnosti. Preto očakávajú, že vláda, resp. rezorty zodpovedné za jednotlivé komponenty bezodkladne nadviažu komunikáciu so zástupcami zamestnávateľov tak, ako je to bežné v iných krajinách EÚ a budú reflektovať reálne výzvy spojené s obnovou ekonomiky a udržateľnosti rastu životnej úrovne občanov v členských krajinách. Spoločným cieľom predsa musí byť kvalitný a Európskou komisiou akceptovateľný dokument. Zapojenie zamestnávateľov ako primárnych nositeľov hospodárskeho rozvoja je nevyhnutným predpokladom úspešnej akceptácie ako aj realizácie Plánu.

Je v životnom záujme Slovenskej republiky mať pripravený a Úniou schválený čo najkvalitnejší národný Plán podpory obnovy a odolnosti, pretože bez tohto nástroja sa naša krajina len sťažka vymaní z bezprecedentnej ekonomickej recesie. Zároveň predstavuje jedinečnú šancu na realizáciu reforiem, ktoré v našej krajine od pádu komunizmu neboli zrealizované.

K tomu je potrebné vysoké nasadenie zodpovedných rezortov a kvalitná príprava v diskusii s odborníkmi z praxe.