ENG

logo

facebook

Aktivity


Projekty

 

IMPROVEMENT of Workers’ Position by Promotion of Communication Skills and Involvement in a Workplace

Greater involvement of workers within a workplace is an important component of increased participation of workers in decision making process. European studies point out that the east-south EU countries (Bulgaria and Romania) had particularly low levels of involvement within a workplace. Countries like Lithuania, Latvia and Slovakia also do not have many positive achievements in this field.
Project is dedicated for both - trade unions and organizations of employers, because without presence and successful communication between those two key players any dialog cannot be possible. Only by raising awareness among employees and employers about the importance of greater involvement workers within a workplace success in this field is possible. Due to mentioned earlier low level of involvement in a workplace – Bulgarian trade unions federation invited to the project partners from Lithuania, Slovakia, Romania and Latvia.
Planned project activities are as follows: Opening Conference; Involvement Training held by professional trainers; Study visit, Four National Workshops, Online Meeting, Final Conference. Later on, project results will be disseminated not only in partner countries, but across the whole Europe through tools such as project’ website and Publication of Employee Involvement Methods (both in English).
This call for proposal is an excellent opportunity for joint collaboration among trade unions representatives (CL Podkrepa from Bulgaria, LPSK from Lithuania, Cartel Alfa from Romania) and organizations of employers (NUE from Slovakia and RBA from Latvia) to learn from each other and jointly develop new methods of work in Eastern Europe. All stages of project implementation are expected to last 18 months in total.

Logo

Národný projekt podpora kvality sociálneho dialógu

Základné informácie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) implementuje národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len NP PKSD).

Prijímateľ:      IA MPSVR SR
Partneri:     
Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Asociácia priemyselných zväzov (APZ)
Alokácia:        16 969 256,73 EUR zo zdrojov EÚ
Realizácia:      7/2018 – 2/2023
 
Cieľ projektu:
Vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.
 
Cieľové skupiny:
 • sociálni partneri
 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
 • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
Hlavná aktivita: 
NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nižšie uvedených podaktivít.
 
Podaktivity:
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpornej expertnej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom vzdelávania a stáží
 • Osveta a odborné podujatia
 • Expertné workshopy
 • Koordinácia a vecné riadenie projektu – podporná aktivita
Podporná aktivita:
Publicita, informovanosť a podporné činnosti
 
Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl je výber škôl, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania. Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijného alebo učebného odboru do systému duálneho vzdelávania. Účasť zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania sa predpokladá na úrovni 1 450 zamestnávateľov, 7 stavovských a profesijných organizácií v zmysle zákona č. 61/2015 Z.z. a v tejto súvislosti ďalej i 280 stredných odborných škôl (počet škôl bol stanovený na základe predpokladu a postupného zavádzania špecializácie SOŠ), 8 vyšších územných celkov.

Promoting mechanism for posted workers in compliance with collective agreements and the law

An overall objective of the project action is to establish active mechanisms for control and monitoring of the posted workers’ rights across the EU via cooperation, exchange of knowledge and evidence-based approach of social partners, national labour inspections and European agencies. An ultimate goal of the project action is to establish active mechanisms for control and monitoring of the posted workers’ rights across the EU via cooperation between social partners and involvement of the national labour inspection administrations and related European agencies.

Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava kvalifikácií (NSK) bude verejne prístupný register obsahujúci opis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike a požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. Cieľom NSK je vytvoriť systémové riešenie, ktoré bude podporovať porovnávanie výsledkov vzdelávania dosiahnutých rôznymi formami vzdelávania. To umožní uznávanie skutočných vedomostí, schopností a zručností nezávisle od foriem vzdelávania, prenos požiadaviek trhu práce do vzdelávania a porovnateľnosť kvalifikačných úrovní v SR a ostatných členských krajinách Európskej únie.

Centrum sociálneho dialógu SR

NáRODNÝ PROJEKT Centrum sociálneho dialógu ii.

Základné informácie
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa 1. júna 2016 implementovať národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.
Prijímateľ:      IA MPSVR SR
Sociálni partneri:     
 • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Alokácia:        14 450 363,36 EUR
Územná platnosť:      všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky
Realizácia:      6/2016 – 7/2021
 
Zámerom projektu je prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach, a to prostredníctvom:
 • vzdelávania ako budovania odborných kapacít sociálnych partnerov
Cieľom tejto aktivity je príprava novej generácie predstaviteľov zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí budú poznať  nielen odborárske a zamestnávateľské prostredie, ale budú schopní vnímať aj dopady opatrení vyplývajúcich z novej medzinárodnej deľby práce. Realizácia projektu podporí diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej správy. Vytvorí podporné mechanizmy pre tréning štruktúr v sociálnom dialógu, priestor pre možnosť mobilít a transferu skúseností, príkladov dobrej praxe a know-how zo zahraničia na Slovensko.
 
Cieľ projektu:
Vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi s cieľom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.
Cieľové skupiny:
 • sociálni partneri
 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
Plánované aktivity projektu:
Hlavná aktivita:
Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov
Podaktivity:
 • koordinácia a vecné riadenie projektu
 • vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov
Podporná aktivita:
Publicita, informovanosť a podporné činnosti
 
Analýzy RÚZ v rámci projektu Centrum sociálneho dialógu II.:
Analýza vývoja regulačného zaťaženia v SR vo vybraných významných zákonoch pôsobiacich na podnikateľské prostredie tu.
Analýza sociálneho dialógu na úrovni EÚ - príklady, riešenia, výsledky v kontexte predsedníctva SR a ďalšie výzvy pre budúcnosť tu.
Analýza podmienok zakladania podnikov z hľadiska start-upov ako potenciálu zvýšenia zamestnanosti na Slovensku tu.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .
 
Centrum sociálneho dialógu SR

Centrum sociálneho dialógu SR

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Partnermi projektu sú Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Konfederácia odborových zväzov SR a Združenie miest a obcí Slovenska.
 
Viac o projekte
Národná sústava povolaní

Národná sústava povolaní

NSP je celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Informačný systém Národnej sústavy povolaní ponúka verejne dostupný národný Register zamestnaní a definuje požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon zamestnania. Projekt sa snaží riešiť predovšetkým nízku flexibilitu vzdelávacieho systému dôsledkom čoho je neschopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce.

 

Výplatná páska

Napriek tomu, že mzdy patria na Slovensku medzi najnižšie v rámci EÚ, odvodové zaťaženie máme jedno z najvyšších na svete. Potreba zlepšiť pozíciu zamestnávateľov pri vyjednávaní o zvyšovaní miezd a poukázať na možnosti štátu zvýšiť čistú mzdu zamestnancov znížením odvodov bola základnou pohnútkou pre vznik projektu výplatná páska. Jeho cieľom je informovať zamestnancov a verejnosť o tom, koľko z ich celkovej odmeny odvádzajú štátu vo forme odvodov a daní. Projekt sa zároveň snaží otvoriť verejnú diskusiu o probléme úspor vo verejných financiách a možnostiach zníženia vysokého odvodového zaťaženia.

Ageing Workforce 1 & 2

Ageing Workforce 1 & 2

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o problematike starnúcej pracovnej sily a poskytnúť návod spoločnostiam, ako sa s týmto javom vyrovnať. Projekt má tiež za ambíciu vytvoriť odporúčania a návrh opatrení pre spoločnosti na zabezpečenie zamestnateľnosti a produktivity starších pracovníkov. Cieľom je aj pomôcť firmám vyrovnať sa s demografickým starnutím, udržať starších pracovníkov v zamestnaní a zlepšiť ich pracovné podmienky.

IOSHA

IOSHA

Hlavným cieľom projektu je determinovať vhodné politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a tvorby zdravých pracovných miest v Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku, poskytnúť manažmentom spoločností "návod" ako znížiť počet úrazov pri práci či ochorení z povolania a tiež eliminovať negatívny dopad takýchto javov na ekonomiky týchto krajín.

TOBEQ

TOBEQ

Cieľom projektu je podporiť finančnú spoluúčasť zamestnancov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a poskytnúť návod pre subjekty riadenia na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku a Lotyšsku.