ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

02 I Príprava na podanie žiadosti k overeniu spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len overenie spôsobilosti).


A) Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť obsahuje:

a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) predmet činnosti zamestnávateľa,
c) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
d) počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,
e) identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní,
f) predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
g) predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva

1. majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo
2. potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,

h) predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
i) školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
j) dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.

Prílohou k žiadosti sú:

a) doklad o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
b) doklad o zabezpečení priestorov a vymedzení priestorov pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
c) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky podľa § 13 ods. 5 bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
d) potvrdenie súdu, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,
e) potvrdenie súdu, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ, štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Ďalšie možné prílohy podľa § 12 ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) žiadateľ môže predložiť písomný súhlas iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, že v spolupráci so žiadateľom zabezpečí priestory alebo vymedzí priestory pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru a bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru, v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania,
b) žiadateľ môže predložiť písomný súhlas školy, že v spolupráci so žiadateľom zabezpečí priestory alebo vymedzí priestory pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru a bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru, v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania.

B) Spolupráca so strednou odbornou školou z dôvodu spracovania žiadosti o overenie spôsobilosti

Za účelom predloženia žiadosti je nevyhnutné, aby zamestnávateľ nadviazal spoluprácu so strednou odbornou školou za účelom :


a) identifikácie počtu inštruktorov, majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe. V prípade, že zamestnávateľ nedisponuje dostatočným počtom zamestnancov, ktorý budú zabezpečovať u neho praktické vyučovanie môže sa dohodnúť so strednou odbornou školou, že mu ich poskytne podľa § 23 ods. 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje o personálnom zabezpečení je potrebné uviesť do žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
b) identifikácie potrebného materiálno-technického zabezpečenia, zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
c) identifikácie % - neho podielu hodín praktického vyučovania, ktorý žiak absolvuje v škole(dielni). Je potrebné, aby si zamestnávateľ položil otázku, či je schopný vo svojich podmienkach zabezpečiť 100% praktického vyučovania. V prípade, že nie, môže zamestnávateľ využiť možnosť podľa § 10 ods. 2 druhá veta alebo § 12 ods. 4 písm.
b) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 10 ods. 2 druhá veta :
Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni (v škole), ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaných v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.

§ 12 ods. 4 písm. b):
Zamestnávateľ, môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. b) a c) predložením písomného súhlasu iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie:

1) v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,
2) v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni a
3) na inom mieste výkonu produktívnej práce.

Zákon o odbornom vzdelávaní umožňuje do systému duálneho vzdelávania vstúpiť aj zamestnávateľom, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť zodpovedajúcu typickým remeselným živnostiam ako napr. kominár, kachliar, hodinár, maliar, sklenár, kaderník a pod. a poskytovať praktické vyučovanie v odboroch zodpovedajúcich týmto remeselným živnostiam.

Takýto zamestnávateľ sa v závislosti od materiálno-technického zabezpečenia výkonu svojej živnosti a od svojich priestorových podmienok pre výkon živnosti a výkon praktického vyučovania môže rozhodnúť, že časť praktického vyučovania zabezpečí v škole, s ktorou uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní, alebo u iného zmluvného zamestnávateľa, ktorý získal osvedčenie o spôsobilosti na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania v rovnakom odbore štúdia, ako poskytuje malý zamestnávateľ.

d) predrokovania úpravy školského vzdelávacieho programu a jeho aktualizácie podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov, aktualizácie organizácie vyučovania podľa organizácie a časového harmonogramu praktického vyučovania u zamestnávateľa a teoretického vyučovania v škole.

 

Súbory NA STIAHNUTIE


Čestné vyhlásenie
Súhlas SOŠ
Súhlas zamestnávateľa
Žiadosť zamestnávateľa_word
Žiadosť zamestnávateľa_excel