ENG

logo

facebook

AKTIVITY


HLAVNÝ INŠTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

ČO je cieľom prípravy hlavných inštruktorov?
Poskytnúť hlavným inštruktorom základné informácie o SDV, o právach a povinnostiach zamestnávateľov, o plánovaní a organizácií  vyučovania, rozvinúť ich zručnosti v oblasti motivácie a sprevádzania žiakov pri výkone praktického vyučovania a pripraviť ich na prácu so žiakmi tak, aby žiak získal odbornú spôsobilosť pre výkon povolania a stal sa  po skončení prípravy plnohodnotným členom pracovného tímu.
 
KTO to je hlavný inštruktor? 
Hlavný inštruktor  je strategický zamestnanec firmy, ktorý organizuje, koordinuje a zodpovedá za poskytovanie praktického vyučovania v SDV. Zapája zamestnancov vykonávajúcich povolanie, na ktoré sa pripravuje žiak, do poskytovania praktického vyučovania v pozícii inštruktora, garantuje kvalitu formálnej stránky prípravy žiaka a súčasne je nositeľom inovatívneho prístupu vo vzdelávaní a výchove žiakov v SDV. Hlavný inštruktor môže viesť skupinu žiakov pri výkone praktického vyučovania.
 
KEDY sú najbližšie termíny kurzov (kurz = 3 dni školenia)? - priebežne aktualizované.
 
*** V dôsledku mimoriadnej situácie s COVID-19 sme nútení organizovať iba prvý deň školenia, online formou, rozdelený do dvoch dni od 8:30 do 12:30. Ostatné dní školenia ako aj dokončenia sú pozastavené. 
termín školenia miesto školenia
počet prihlásených
účastníkov*
počet voľných
miest
-

-

-

-

*školenie sa uskutoční pri počte minimálne 6 a maximálne 12 účastníkov
 
Všetky informácie o príprave inštruktorov, najbližších termínoch školení a možnostiach prihlásenia Vám rada poskytne:
Natália Reingráberová
koordinátor prípravy inštruktorov
tel.: 02 330 14 283
mobil: 0910 723 442
 
ČO je obsahom prípravy hlavných inštruktorov?
Obsah školenia prípravy upravuje § 21b zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a je zameraný na:
  1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,
  2. organizáciu praktického vyučovania,
  3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
  4. hmotné zabezpečenie žiaka,
  5. finančné zabezpečenie žiaka,
  6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
  7. základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky,
  8. koordináciu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
  9. spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
Príprava sa realizuje prostredníctvom modulov, ktoré sú rozdelené na legislatívnu časť zameranú na organizáciu a realizáciu praktického vyučovania u zamestnávateľa a sprevádzanie žiaka na praktickom vyučovaní (pedagogika, psychológia).
 
KTO zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov?
Prípravu hlavných inštruktorov zabezpečuje stavovská a profesijná organizácia prostredníctvom odborne pripravených a skúsených lektorov. Na základe rozhodnutia Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania sa v súčasnosti príprava hlavných inštruktorov realizuje v gescii RUZ.
 
AKÝ je proces prípravy hlavných inštruktorov?
Príprava je realizovaná prezenčnou (školenie) a dištančnou formou, pričom prezenčná forma má dve fázy. Prvá fáza v rozsahu 2 dní je zameraná na základné poznatky z oblasti legislatívy a psychológie. Druhá fáza v rozsahu 1 deň je zameraná na pedagogiku, spôsob zaúčania žiaka na praktickom vyučovaní a ukončenie prípravy nadobudnutím certifikátu.  Medzi prvou a druhou fázou je priestor na dištančnú formu, ktorá umožňuje samostatné štúdium s možnosťou online konzultácii s lektorom prípravy hlavných inštruktorov.
 
Celá príprava prebieha interaktívnou formou tak, aby školenie bolo pre účastníkov inšpiratívnym zážitkom.
 
Lektorky
 
Kamila Birnsteinová
Lektor, kouč a facilitátor
 
Kamila Birnsteinová sa práci s ľuďmi sa venuje už mnoho rokov. Počas svojej kariéry pôsobila vo významných medzinárodných korporáciách, kde  pracovala na manažérskych pozíciách v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Jej vášeň pre prácu s ľuďmi ju doviedla k výcviku v rámci koučingu, vďaka ktorému  spoznala nové metódy a prístupy, ktoré využíva v práci so svojimi klientami. Práca v nadnárodných spoločnostiach jej pomohla spoznať rozdielne firemné prostredia a porozumieť rozmanitostiam rôznych kultúr. Túto skúsenosť vnáša do svojej práce a napomáha tým k pochopeniu a vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi.
 
Pred dvoma rokmi sa rozhodla vstúpiť do oblasti duálneho vzdelávania, v ktorom vidí potrebu a veľký zmysel v rozvoji mladých ľudí a ich uplatnenia v živote.
 
„Vzdelávanie nie je učenie faktov, ale trénovanie mysle, aby myslela.“ – Albert Einstein
 
Zlatica Valachová
Lektor, facilitátor
 
Zlatica Valachová svoj súkromný aj profesionálny život zasvätila práci s deťmi a mládežou, ktorých viedla k dosahovaniu potrebných výsledkov. Nie len jej dve deti, úspešné športovkyne, ale hlavne cyklistický svet, v ktorom roky pomáhala tým najlepším, jej pomohli získať množstvo neoceniteľných znalostí a skúseností. Svojim entuziazmom, pracovitosťou a hlavne spomínanými skúsenosťami vie vždy rozpoznať potenciál, správne ho uchopiť, a doviesť človeka k cieľu. To je to, čo si ľudia na nej veľmi vážia, za čo ju oceňujú a vyhľadávajú. Prax a skúsenosti, ktoré nadobudla na  riadiacich pozíciách v rôznych spoločnostiach, sú spolu s jej osobným nasadením hlavné nástroje, s ktorými pracuje.
 
Do projektu systému duálneho vzdelávania priniesla práve tieto vlastnosti a skúsenosti. Dnes je vyhľadávaným partnerom pre firmy, ktoré očakávajú práve praktické návody pre svojich zamestnancov.
 
“Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” – Jiddu Krishnamurti
 
Materiály pre inštruktorov nájdete tu

Informácie k príprave inštruktorov v systéme školského vzdelávania nájdete tu