ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

03 I Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti

Procesný postup týkajúci sa začiatku overovania odbornej spôsobilosti zamestnávateľa sa začína podaním písomnej žiadosti. Žiadosť zamestnávateľ doručuje tej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii, ktorá vykonáva pôsobnosť vo vzťahu k študijnému odboru alebo učebnému odboru, v ktorom zamestnávateľ plánuje poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Žiadosť sa musí predložiť najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka a v prípade získania osvedčenia môže zamestnávateľ začať poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania od 1. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. V tomto časovom horizonte sa predpokladá nábor žiakov spočívajúci v propagácii odborného vzdelávania a prípravy v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom zamestnávateľ plánuje zabezpečovať žiakom praktické vyučovanie.

Každá stavovská organizácia a profesijná organizácia má zriadenú svoju komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Počet členov komisie závisí od rozhodnutia stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie, avšak vždy ide o komisiu, ktorá je vymenovávaná „ad hoc“ pre overenie konkrétneho zamestnávateľa podľa študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom tento zamestnávateľ plánuje vykonávať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.