ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

04 I Overenie spôsobilosti zamestnávateľa a vydanie osvedčenia

Po doručení žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia posúdi formálne administratívne náležitosti doručenej žiadosti z hľadiska, či žiadosť obsahuje všetky údaje ustanovené zákonom a či sú k nej priložené všetky požadované doklady.

Ak žiadosť spĺňa formálne náležitosti, prípadne formálne nedostatky boli odstránené, stavovská organizácia alebo profesijná organizácia predloží žiadosť už na vecné a odborné posúdenie vymenovanej komisii, ktorá má lehotu 60 dní na overenie spôsobilosti zamestnávateľa.

Ak je výsledkom posúdenia predložených dokladov negatívne stanovisko komisie odôvodňujúce nespôsobilosť a nepripravenosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie, príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia žiadosť zamestnávateľa zamietne.

Ak podľa predložených dokladov zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania, nasleduje obhliadka priestorov a materiálno-technického zabezpečenia na mieste, v príslušnej organizačnej súčasti zamestnávateľa, u ktorej sa predpokladá, že bude pracoviskom praktického vyučovania.

Ak zamestnávateľ spĺňa všetky podmienky, príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia na základe kladného a odporúčacieho stanoviska komisie vo forme záznamu, vydá zamestnávateľovi osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré má platnosť sedem rokov.


Osvedčenie obsahuje:


a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,
c) študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,
d) najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,
e) obdobie platnosti osvedčenia,
f) dátum vydania osvedčenia,
g) podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.