ENG

logo

facebook

AKTIVITY


INŠTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE, ktoré je hlavnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, sa vykonáva u zamestnávateľa pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
 
HLAVNÝ inštruktor A INŠTRUKTOR aako vzdelávajúca osoba, je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môže pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov.
 
Podľa § 21a ods. 1 písm. e) a § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mať hlavný inštruktor a inštruktor potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou.
 
Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť poskytované v systéme duálneho vzdelávania alebo v systéme školského vzdelávania. Miestom, na ktorom žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy je v systéme duálneho vzdelávania pracovisko praktického vyučovania a v systéme školského vzdelávania pracovisko zamestnávateľa. 
 
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka výlučne zamestnávateľ. Prípravu hlavných inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania, pod vedením ktorých vykonáva žiak praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania vykonáva v mene všetkých stavovských a profesijných organizácií Republiková únia zamestnávateľov. Prípravu inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania vykonáva zamestnávateľ poskytujúci praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, prostredníctvom hlavného inštruktora, ktorý je jeho zamestnancom, na základe splnomocnenia od stavovskej alebo profesijnej organizácie, prípadne prostredníctvom majstra odbornej výchovy, ktorý je jeho zamestnancom alebo majstra odbornej výchovy zmluvnej školy, ktorý má potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora, na základe splnomocnenia od stavovskej alebo profesijnej organizácie.
 
CERTIFIKÁT HLAVnÉHO INŠTRUKTORA a inŠtruktora pre systém duálneho vzdelávania je potvrdením o absolvovaní prípravy inštruktora v zmysle § 21a ods. 1 písm. e) a § 22 ods. 1 písm. e) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a obsahuje aj zameranie prípravy. Oprávňuje inštruktora viesť žiakov aj na praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania. Certifikát hlavného inštruktora a inštruktora pre systém duálneho vzdelávania sa vydáva s platnosťou na dobu 7 rokov. 
 
Podklady pre certifikát hlavného inštruktora spracováva RÚZ vykonávajúca prípravu hlavných inštruktorov a vystavuje stavovská alebo profesijná organizácia na základe prezenčnej listiny z prípravy hlavných inštruktorov a ďalších podkladov z prípravy hlavných inštruktorov. Certifikát inštruktora spracováva zamestnávateľ vykonávajúci prípravu inštruktorov a vydáva stavovská alebo profesijná organizácia na základe prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov a ďalších podkladov z prípravy inštruktorov.
 
METODICKÝ POKYN MP-02-2016 V AKTUáLNOM ZNENí „Zabezpečenie prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania (systém duálneho vzdelávania)“ upravuje zabezpečenie prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov a je určený pre všetky stavovské a profesijné organizácie s vecnou pôsobnosťou k jednotlivým skupinám odborov vzdelávania podľa prílohy č. 9 k vyhláške č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. 
 
Materiály pre Inštruktorov nájdete tu