ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Firmy na Slovensku začínajú reagovať na svetový trend zelenej politiky, dôležitou však zostáva konkurencieschopnosť

20.12.2019

Environmentálne témy začali v posledných rokoch dominovať vo verejných diskusiách. Od snáh o boj proti klimatickým zmenám, cez znižovanie znečistenia až po recykláciu, ekológia sa stala dominantnou témou vo verejných a politických debatách. Jedna z oblastí, ktorá zostávala zdanlivo v úzadí, bol dopad tohto posunu na správanie firiem z hľadiska svojich procesov a prístupov voči zamestnancom, zákazníkom a ich celkovému dopadu na životné prostredie. 

Zástupcovia štyroch základných skupín zastúpených vo firmách sa zúčastnili prieskumu toho, ako sa ich firmy zapájajú do koncepcie zelených organizácií. Týmito skupinami boli vlastníci firiem, manažéri, zamestnanci a členovia odborovej organizácie. Koncepcia zelených organizácií by mala motivovať firmy, aby zmenili celkový prístup, vrátane produkčných procesov, znižovania odpadov, a znižovania energetickej náročnosti. Výsledky pozitívne prekvapili.
Na všetkých úrovniach mal koncept zelených organizácií pozitívnu reputáciu. Tento koncept podporila väčšina vlastníkov, manažérov ako aj zamestnancov. Rezervy však zostávajú v dostatku informácií týkajúcich sa tejto koncepcie. Na jednej strane títo ľudia priznávajú, že nemajú dostatok informácií o všetkých dopadoch jednotlivých krokov pri napĺňaní tejto koncepcie. Zaujímavým zostáva dôvod, prečo táto podpora existuje, najmä zo strany majiteľov a manažérov firiem. Uvedomujú si dôležitosť reputácie a úlohu, ktorú zodpovedný environmentálny prístup v tomto zohráva. 
Miera implementácie tejto koncepcie je stále na relatívne nízkej úrovni. Všetci zástupcovia firiem si preto uvedomujú, že je veľký potenciál na výraznejšiu diskusiu o zelených témach a ich implementovaní na Slovensku. Zástupcovia firiem takmer jednohlasne súhlasili so základnými aspektmi, ktoré by mal akýkoľvek program podpory Zelených organizácií na Slovensku. Tieto aspekty by mali byť: zadefinovanie kľúčových právnych požiadaviek a podmienok, dopadu zavádzania tejto koncepcie na zamestnancov a firmu, dopadu konkrétnych opatrení na životné prostredie a uvedenia špecifických procesov, ktoré tieto zmeny budú vyžadovať. V tomto smere je potrebné čo najviac využiť úspešné príklady zo zahraničia, kde takáto koncepcia bola zavedená úspešne. 
Z výsledkov prieskumu je teda vidieť, že téma zelených organizácií je aj na Slovensku postupne súčasťou nie len verejnej diskusie, ale aj dobrovoľnej transformácie slovenských firiem. Keďže táto téma rezonuje u zamestnancov a nízka nezamestnanosť znamená aj boj o reputáciu firiem u ich pracovníkov, záujem verejnosti priniesol pozitívny posun, ktorého výsledky už postupne začíname vnímať. Táto koncepcia však stále potrebuje podporiť, aby naplno mohla byť preskúmaná s ohľadom na dopady, ktoré bude mať, ako aj pozitíva, ktoré môže priniesť. 
V oblasti klímy je však smerovanie k prvému klimaticky neutrálnemu kontinentu veľkou výzvou najmä pre priemysel Strednej a Východnej Európy. Priemysel v rámci prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo musí zostať konkurencieschopný a mať možnosť generovať potrebné príjmy a zisky (počas celého prechodu a po ňom). Tie sú potrebné na  rozsiahle investície do výskumu, vývoja a komercializácie a rozširovania nových technológií s nízkym obsahom škodlivých emisií. Ostatné regióny sveta nás budú nasledovať, iba ak Európa dokáže, že je možné dekarbonizovať bez toho, aby došlo k strate konkurencieschopnosti, trhového podielu a pracovných miest v dôsledku nákladov na zníženie emisií CO2.