ENG

logo

facebook

O nás


CIELE A ZÁSADY

1

Každý podnikateľ má mať rovnaké podmienky pre svoje podnikanie. Nikto nemá byť zvýhodnený ani znevýhodnený oproti iným. Štátne orgány nemajú určovať, ktoré odvetia alebo ktorí podnikatelia majú byť úspešní a ktorí neúspešní. O tom musí rozhodnúť spravodlivá hospodárska súťaž.

2

Štátne orgány prostredníctvom svojich opatrení by mali čo najmenej zasahovať do podnikania. Podnikaniu nemajú brániť alebo ho obmedzovať umelé administratívne prekážky.

3

Osobitne je pre zdravý rozvoj ekonomiky potrebné, aby nikto - štát ani samosprávne organizácie - nebránili novým subjektom vstúpiť do podnikania. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby sa ekonomika mohla sama rýchlo očisťovať od neúspešných subjektov, t.j. aby existoval funkčný, efektívny a rýchly systém bankrotov.

4

Základom trhovej ekonomiky sú zmluvné vzťahy. Ekonomika sa môže zdravo vyvíjať len vtedy, ak účastníci trhu môžu slobodne a bez obmedzení vstupovať do zmluvných vzťahov. Zákony a iné opatrenia štátnych orgánov majú čo najmenej obmedzovať slobodu súkromnoprávnych zmluvných vzťahov.

5

Ekonomika sa môže zdravo rozvíjať len vtedy, ak z nej štátne orgány neodčerpávajú neprimerane veľa zdrojov. Je preto potrebné, aby sa miera prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií znížila a trvale udržiavala na nízkej úrovni. Súčasne je potrebné, aby hospodárenie orgánov verejnej moci so všetkými záložkami verejných financií bolo zodpovedné a vyrovnané, aby sa nezadlžovali budúce generácie.

6

Štátne orgány by mali určovaním spravodlivých pravidiel hry vytvárať také prostredie, v ktorom sa darí podnikaniu. Ak štát priamo, či nepriamo vstupuje do hospodárskej súťaže ako jej účastník, má prirodzenú tendenciu prispôsobovať a meniť pravidlá hry vo svoj prospech. Je preto potrebná privatizácia čo najširšieho okruhu majetku štátu.

7

Základom trhovej ekonomiky sú zmluvné vzťahy. Podnikanie nie je možné, ak neexistuje účinný systém vymáhania záväzkov z týchto vzťahov. Je preto nevyhnutné zlepšovať vymáhateľnosť práva, zvyšovať funkčnosť súdneho systému a systémov mimosúdneho riešenia sporov.

8

Podnikanie znamená každodenné rozhodovanie s prihliadnutím na všetky známe a nepredvídateľné okolnosti, t.j. aj na existujúcu a budúcu legislatívu. Pre podnikanie je preto dôležité, aby legislatívne prostredie bolo čo najstabilnejšie a aby jeho budúci vývoj bol koncepčný a predvídateľný.

9

Aj pri transponovaní legislatívy EÚ do právneho poriadku SR je potrebné zohľadňovať vyššie uvedené princípy. Pri transpozícií predpisov EÚ je spravidla možné postupovať s istou mierou voľnosti a variantne. Legislatívu EÚ je preto potrebné preberať vždy takým spôsobom, aby vyššie uvedené princípy boli čo najmenej narušené.