ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

Bežný proces v súlade so zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave

Termíny pre školský rok 2019/2020

 
Úlohy zamestnávateľa
 
Mesiac prípravy/spracovania

01 I Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do systému duálneho vzdelávania
Január až august 2017

02 I Príprava na podanie žiadosti k overeniu spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len overenie spôsobilosti) - dokumenty nie staršie ako 3 mesiace
Január až august 2017

03 I Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti
najneskôr do 30. 9. 2017

04 I Overenie spôsobilosti zamestnávateľa a vydanie osvedčenia
najneskôr do 30. 9. 2017

05 I Označenie prevádzky, v ktorej je pracovisko praktického vyučovania
obratom

06 I Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou
ihneď po získaní osvedčenia

07 I Zverejnenie oznámenia o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania
priebežne

08 I Oznámenie o uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii
do 15 dní po uzatvorení zmluvy

09 I Úprava školského vzdelávacieho programu podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov
ihneď po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní

10 I Termín a podmienky prijatia žiaka na strednú odbornú školu v systéme duálneho vzdelávania
najneskôr do 31. 3. 2018

11 I Nábor a výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa
priebežne

12 I Vydanie potvrdenia o uzatvorení učebnej zmluvy so žiakom po prijatí žiaka na štúdium na strednej odbornej škole
najneskôr do 10. 4. 2018

13 I Prevzatie zoznamu prijatých žiakov, ktorí odovzdali potvrdenie zamestnávateľa o poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
priebežne

14 I Výzva plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonných zástupcov k uzatvoreniu učebnej zmluvy
jún - august 2018

15 I Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom
najneskôr do 31. 8. 2018

16 I Zaslanie oznámenia o uzatvorení učebnej zmluvy stavovskej alebo profesijnej organizácii a zaslanie učebnej zmluvy škole
do 15 dní po uzatvorení zmluvy

17 I Zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov pre výkon funkcie inštruktora/majstra odbornej výchovy, príprava inštruktorov podľa rozhodnutia zamestnávateľa (najneskôr do 1 roka od začiatku činnosti inštruktora)
najneskôr do 31. 8. 2018

18 I Vydanie vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania alebo úprava vnútorných predpisov zamestnávateľa
najneskôr do 31. 8. 2018

19 I Určenie zodpovednej osoby za duálne vzdelávanie u zamestnávateľa podľa rozhodnutia zamestnávateľa
možnosť

20 I Príchod žiaka k zamestnávateľovi, uvedenie žiaka do podniku a jeho oboznámenie s podnikom
2. 9. 2018

21 I Priebežná komunikácia a spolupráca so školou
priebežne

22 I Klasifikácia a hodnotenie žiaka
priebežne

23 I Ročníkové hodnotenie výsledkov žiaka na praktickom vyučovaní podľa dohody so školou
priebežne

24 I Ukončovanie štúdia - záverečná/maturitná skúška
priebežne

25 I Rozhodnutie zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so žiakom. Nie je povinné.
možnosť

26 I Oznámenie o ukončení zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou
možnosť

27 I Oznámenie o ukončení učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom
možnosť