ENG

logo

facebook

O nás


ORGÁNY

Riadiacimi orgánmi RÚZ sú prezídium, dozorná rada, snem, volebné zhromaždenie, výkonný sekretár a sekretariát. Prezídium k realizácii svojich cieľov a zámerov zriaďuje aj šesť výborov - Organizačný výbor, Výbor práce, sociálnej politiky a zdravotníctva, Výbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov, Výbor pre životné prostredie, Výbor pre vedu, výskum a inovácie, Výbor pre vzdelávanie, Výbor hospodárskej politiky a podnikateľského prostredia. Z hľadiska potreby riešenia aktuálnych problémov sa v rámci jednotlivých výborov zriaďujú stále aj ad hoc pracovné skupiny.
 

Prezídium

Prezídium je štatutárnym a výkonným orgánom Únie - riadi jej činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach. Vo svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami Snemu a zabezpečuje ich plnenie. Prezídium zvoláva snem, pripravuje návrh rozpočtu a schvaľuje pravidlá hospodárenia Únie. Taktiež zriaďuje stále alebo dočasné, odborné alebo pomocné výbory a určuje ich kompetencie, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva predsedov výborov a ich ďalších členov. Prezídium je oprávnené na ním zriadené výbory preniesť časť svojich právomocí.

PREZIDENT

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA (U. S. Steel Košice)

Prvý viceprezident

Ing. Luboš Sirota, MBA (HR Aliancia)

Viceprezidenti

Ing. Vladimír Kestler, PhD. (Omnia KLF)

Ing. Pavol Konštiak, PhD. (Zväz obchodu SR)

Ing. Mário Lelovský (IT Asociácia Slovenska)

Martin Podhradský (Slovenská aliancia moderného obchodu)

JUDr. Ján Sabol (Potravinárska komora Slovenska)

Ing. Jozef Špirko (Penta Investments Limited, o.z.)

členovia

Ing. Vladimír Bakeš (Slovenská asociácia poisťovní)

Bilinský Ján (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo)

Ing. Peter Blubla (Zväz polygrafie na Slovensku)

Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. (Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií)

Pavol Buhla (Johnson Controls International)

Paul Burt (IBM Slovensko)

Veronika Bush (Tesco Stores SR, a.s.)

Katarína Fašiangová (Slovenská aliancia moderného obchodu)

Mgr. Marek Harbuľák (Zväz cestovného ruchu SR)

Ing. Oto Hornáček (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Ing. Iveta Chmelová (COOP PRODUKT SLOVENSKO)

Ing. Stanislav Janiš (Slovenský zväz výrobcov tepla)

Ing. Milena Koreňová (Slovenská banková asociácia)

Ing. Jaroslav Košťálik (SLOVNAFT, a.s.)

Drahomíra Mandíková (Slovenské združenie pre značkové výrobky)

Ing. Marián Marek (IT Asociácia Slovenska)

Lukáš Maršálek (Slovenské elektrárne, a.s.)

PhDr. Ján Oravec, CSc. (Združenie podnikateľov Slovenska)

Ing. Helena Patasiová (Agrárna komora Slovenska)

Ing. Igor Patráš (Zväz spracovateľov dreva SR)

Ing. Jozef Sýkora, MSc., MBA (Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska)

Ing. Štefan Šabík (Slovenský plynárenský priemysel)

Ing. Tomáš Vranka (Asociácia slovenských kúpeľov )

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom RÚZ. Overuje postup vo veciach účtovníctva, preveruje činnosť a stav Únie. Snemu predkladá správu o kontrolnej činnosti, prijíma voči Prezídiu závery a odporúčania.

PREDSEDA

Ing. Jozef Kožár (Združenie podnikateľov Slovenska)

Podpredsedovia

Ing. Ivan Čarnogurský (Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska)

členovia

Ing. Gustáv Budinský (IT Asociácia Slovenska)

Dr. František Halmeš (Asociácia slovenských kúpeľov)

JUDr. Ľubomír Kardoš (Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska)

Martin Laca (Omnia KLF)

Ing. Zsolt Lukáč (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Mgr. Daniel Poturnay (Potravinárska komora Slovenska)

JUDr. Peter Siman (Zväz obchodu SR)

Snem

Snem je najvyšším orgánom Únie, ktorý sa skladá zo všetkých na ňom prítomných delegátov. Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí schvaľovanie zmien a doplnkov stanov, schvaľovanie rokovacieho poriadku snemu, schvaľovanie volebného poriadku na voľbu, členov prezídia a dozornej rady, voľba a odvolanie členov prezídia, voľba a odvolanie členov dozornej rady, schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení Únie alebo o jej zlúčení s iným združením, schvaľovanie návrhu rozpočtu Únie a plánu činnosti Únie predkladaných prezídiom, schvaľovanie správ o činnosti Únie a orgánov Únie a o stave jej majetku, rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

Výbory

Organizačný výbor:

Zaoberá sa organizáciou práce orgánov RÚZ, zabezpečuje plnenie operatívnych; a organizačných úloh, plní funkcie finančného výboru, pripravuje celkovú stratégiu RÚZ.

PREDSEDA

Ing. Luboš Sirota, MBA (HR Aliancia)

ČLENOVIA

Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. (Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií)

Ing. Gabriel Csollár (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo)

Ing. Vladimír Kestler, PhD. (Omnia KLF)

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA (U. S. Steel Košice)

Ing. Pavol Konštiak, PhD. (Zväz obchodu SR)

Ing. Mário Lelovský (IT Asociácia Slovenska)

PhDr. Ján Oravec, CSc. (Združenie podnikateľov Slovenska)

Martin Podhradský (Slovenská aliancia moderného obchodu)

Ing. Igor Patráš (Zväz spracovateľov dreva SR)

JUDr. Ján Sabol (Potravinárska komora Slovenska)

Ing. Jozef Špirko (Penta Investments Limited, o.z.)

TAJOMNÍk

Dr. Peter Molnár


VÝBOR hospodárskej A SOCIÁLNEJ POLITIKY

Zaoberá sa najvšeobecnejšími otázkami hospodárskej politiky a legislatívou ovplyvňujúcou podnikateľské prostredie, zamestnávateľskými otázkami v užšom slova zmysle, najmä pracovnoprávnou legislatívou, problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kolektívneho vyjednávania a tripartity, legislatívou v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, sociálnou politikou.

PREDSEDA

Ing. Jozef Špirko


VÝBOR EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV

Zaoberá sa spoluprácou RÚZ s orgánmi Európskej únie a členstvom RÚZ v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách. Koordinuje zameranie činnosti ostatných výborov v záležitostiach legislatívy EÚ a jej implementácie v SR.

PREDSEDA

PhDr. Ján Oravec, CSc.
 

VÝBOR PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zaoberá sa najmä legislatívou EÚ a SR v environmentálnej oblasti a jej dopadmi na podnikateľské prostredie na Slovensku.

PREDSEDA

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA
 

VÝBOR PRE VEDU, VÝSKUM A INOVÁCIE

Zaoberá sa najmä problematikou rozvoja vedy, výskumu, inovácií, konkurenčnej schopnosti, kvality, normalizácie, metrológie, skúšobníctva.

PREDSEDA

Ing. Jozef Buday, CSc.
 

Výbor pre vzdelávanie

Zaoberá sa najmä komplexnou problematikou školstva, vzdelávanie a rozvoja ľudských zdrojov s dôrazom na oblasť odborného vzdelávanie a prípravy.

PREDSEDA

Ing. Igor Patráš